2020

A FinFET with one atomic layer channel.

Mao-Lin Chen, Xingdan Sun, Hang Liu, Hanwen Wang, Qianbing Zhu, Shasha Wang, Haifeng Du, Baojuan Dong,* Jing Zhang, Yun Sun, Song Qiu, Thomas Alava, Song Liu,* Dong-Ming Sun*, Zheng Han*,

Nature Communications, 11, 1205.Helical quantum Hall phase in graphene on SrTiO3,.

L. Veyrat, C. Déprez, A. Coissard, X.X. Li, F. Gay, K. Watanabe, T. Taniguchi, Z. Han, B.A. Piot, H. Sellier, B. Sacépé*,

Science, 367, 781.A Flexible Carbon Nanotube Sen-Memory Device,.

T.Y. Qu, Y. Sun, M.L. Chen, Z.B. Liu, Q.B. Zhu, B.W. Wang, T.Y. Zhao, C. Liu, J. Tan, S. Qiu,* Q.W. Li, Z. Han*, W. Wang, H.-M. Cheng,* and D.-M. Sun*,

Advanced Materials, 1907288.


2019

Current-driven magnetization switching in a van der Waals ferromagnet Fe3GeTe2,.

Xiao Wang, Jian Tang, Xiuxin Xia, Congli He, Junwei Zhang, Yizhou Liu, Caihua Wan, Chi Fang, Chenyang Guo, Wenlong Yang, Yao Guang, Xiaomin Zhang, Hongjun Xu, Jinwu Wei, Mengzhou Liao, Xiaobo Lu, Jiafeng Feng, Xiaoxi Li, Yong Peng, Hongxiang Wei, Rong Yang, Dongxia Shi, Xixiang Zhang, Zheng Han*, Zhidong Zhang, Guangyu Zhang*, Guoqiang Yu*, Xiufeng Han,

Science Advances, 5, eaaw8904.Proximity-induced surface superconductivity in Dirac semimetal Cd3As2,.

Ce Huang, Benjamin T Zhou, Huiqin Zhang, Bingjia Yang, Ran Liu, Hanwen Wang, Yimin Wan, Ke Huang, Zhiming Liao, Enze Zhang, Shanshan Liu, Qingsong Deng, Yanhui Chen, Xiaodong Han, Jin Zou, Xi Lin, Zheng Han, Yihua Wang, Kam Tuen Law, Faxian Xiu,

Nature Communications, 10, 2217.Gate tunable giant anisotropic resistance in ultra-thin GaTe,.

Hanwen Wang, Mao-Lin Chen, Mengjian Zhu, Yaning Wang, Baojuan Dong, Xingdan Sun, Xiaorong Zhang, Shimin Cao, Xiaoxi Li, Jianqi Huang, Lei Zhang, Weilai Liu, Dongming Sun, Yu Ye, Kepeng Song, Jianjian Wang, Yu Han, Teng Yang*, Huaihong Guo, Chengbing Qin*, Liantuan Xiao, Jing Zhang, Jianhao Chen*, Zheng Han*, Zhidong Zhang,

Nature Communications, 10, 2302.


2018

Electric-field control of magnetism in a few-layered van der Waals ferromagnetic semiconductor,.

Zhi Wang, Tong-Yao Zhang, Mei Ding, Baojuan Dong, Yan-Xu Li, Mao-Lin Chen, Xiao-Xi Li, Jianqi HUang, Hanwen Wang, Xiaotian Zhao, Yong Li, Da Li, Chuan-Kun Jia, Li-Dong Sun, Huaihong Guo, Yu Ye, Dong-Ming Sun, Yuan-Sen Chen*, Teng Yang*, Jing Zhang, Shimpei Ono, Zheng Vitto Han*, and Zhi-Dong Zhang,

Nature Nanotechnology, 13, 554-559.Inducing Strong Superconductivity in WTe2 by Proximity Effect,.

Ce Huang, Awadhesh Narayan, Enze Zhang, Yanwen Liu, Xiao Yan, Jiaxiang Wang, Cheng Zhang, Weiyi Wang, Tong Zhou, Changjiang Yi, Shanshan Liu, Jiwei Ling, Huiqin Zhang, Ran Liu, Raman Sankar, Fang-Cheng Chou, Yihua Wang, Youguo Shi, Kam Tuen Law, Stefano Sanvito, Peng Zhou, Zheng Han, Faxian Xiu,

ACS nano, 12, 7185-7196.Nanostructured three-dimensional percolative channels for separation of oil-in-water emulsions,.

J Jin, X Zhao, YH Du, M Ding, C Xiang, N Yan, C Jia*, Z. Han*, and L Sun*,

iScience, 6, 289.


2017

Gate-controlled reversible rectifying behaviour in tunnel contacted atomically-thin MoS2 transistor,.

Xiao-Xi Li, Zhi-Qiang Fan, Pei-Zhi Liu, Mao-Lin Chen, Xin Liu, Chuan-Kun Jia, Dong-Ming Sun, Xiang-Wei Jiang, Zheng Han, Vincent Bouchiat, Jun-Jie Guo, Jian-Hao Chen, and Zhi-Dong Zhang,

Nature Communications, 8, 970.Tunable transmission of quantum Hall edge channels with full degeneracy lifting in split-gated graphene devices,.

Katrin Zimmermann, Anna Jordan, Frédéric Gay, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zheng Han, Vincent Bouchiat, Hermann Sellier, Benjamin Sacépé,

Nature Communications, 8, 14983.
2016

Electron optics with pn junctions in ballistic graphene,.

S. Chen*, Z. Han*, M. M Elahi, KM Habib, L. Wang, B. Wen, Y. D. Gao, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. Hone, A. W Ghosh, C. R Dean,

Science, 353, 1522-1525.
2015

Evidence for a fractional fractal quantum Hall effect in graphene superlattices,.

L Wang, Y Gao, B Wen, Z Han, T Taniguchi, K Watanabe, M Koshino, J Hone, C R Dean,

Science, 350 (6265), 1231-1234.Unconventional Quantum Hall Edge-Bulk Correlation in Gated Graphene Devices,.

YT Cui, B Wen, EY Ma, G Diankov, Z Han, F Amet, T Taniguchi, K Watanabe, D Goldhaber-Gordon, C R Dean, Z-X Shen,

Phys. Rev. Lett., 117, 186601.Interplay between Raman shift and thermal expansion in graphene: Temperature-dependent measurements and analysis of substrate corrections,.

S Linas, Y Magnin, B Poinsot, O Boisron, GD Förster, V Martinez, R Fulcrand, F Tournus, V Dupuis, F Rabilloud, L Bardotti, Z Han, D Kalita, V Bouchiat, F Calvo,

Physical Review B, 91 (7), 075426.


2014

Collapse of superconductivity in a hybrid tin-graphene Josephson junction array,.

Z Han, A Allain, H Arjmandi-Tash, K Tikhonov, M Feigel’Man, B Sacépé, Vincent Bouchiat,

Nature Physics, 10, 380-386.Homogeneous optical and electronic properties of graphene due to the suppression of multilayer patches during CVD on copper foils,.

Han, A Kimouche, D Kalita, A Allain, H Arjmandi‐Tash, A Reserbat‐Plantey, L Marty, S Pairis, V Reita, N Bendiab, J Coraux, V Bouchiat,

Advanced Functional Materials, 24 (7), 964-970.Electrical switch to the resonant magneto-phonon effect in graphene,.

P Leszczynski, Z Han, AAL Nicolet, BA Piot, P Kossacki, M Orlita, V Bouchiat, D M Basko, M Potemski, C Faugeras,

Nano letters, 14 (3), 1460-1466.Strain superlattices and macroscale suspension of graphene induced by corrugated substrates,.

A Reserbat-Plantey, D Kalita, Z Han, L Ferlazzo, S Autier-Laurent, K Komatsu, C Li, R Weil, A Ralko, L Marty, S Guéron, N Bendiab, H Bouchiat, V Bouchiat,

Nano letters, 14 (9), 5044-5051.Surface‐Confined Self‐Assembled Janus Tectons: A Versatile Platform towards the Noncovalent Functionalization of Graphene,.

P Du, M Jaouen, A Bocheux, C Bourgogne, Z Han, V Bouchiat, D Kreher, F Mathevet, C Fiorini‐Debuisschert, F Charra, André‐Jean Attias,

Angewandte Chemie, 126 (38), 10224-10230.Anomalous dissipation mechanism and Hall quantization limit in polycrystalline graphene grown by chemical vapor deposition,.

F Lafont, R Ribeiro-Palau, Z Han, A Cresti, A Delvallée, AW Cummings, S Roche, V Bouchiat, S Ducourtieux, F Schopfer, W Poirier,

Physical Review B, 90 (11), 115422.


2013

Graphène pour la nanoélectronique : de la croissance CVD jusqu'à la suparconductivité de proximité à deux dimensions,.

Z HAN (PhD thesis),
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00956738


2012

Electrical control of the superconducting-to-insulating transition in graphene–metal hybrids,.

A Allain, Z Han, V Bouchiat,

Nature materials, 11 (7), 590-594.